Một vong hồn muốn chuyển kiếp, hắn cầu xin Thượng đế cho đầu thai vào một kiếp sao cho được sung sướng hơn. Thượng đế hỏi:

– Muốn sung sướng, ngươi có muốn làm kiếp người không?

– Làm người có nguy hiểm không? Vong hồn hỏi.

– Có, nghi kỵ lừa dối, giết hại lẫn nhau, vu cáo nói xấu,.thiên tai bệnh tật, …đủ cả.  Thượng đế đáp.

– Vậy thì cho con làm kiếp khác.

– Thế thì làm ngựa vậy nhé!

– Làm ngựa có nguy hiểm không?

– Có, phải chịu roi vọt, bị nhốt trong chuồng, bị giết thịt, …

Vong hồn lại xin đổi. Đổi thành hổ, nhưng biết hổ cũng gặp nguy hiểm, lại đổi thành cây cỏ, cây cỏ cũng không tránh được  nguy hiểm. Vong hồn suy nghĩ một hồi, thấy chỉ có Thượng đế là không gặp nguy hiểm, bèn xin với Thượng đế:

– Thưa Thượng đế, con thấy chỉ có ở bên ngài  mới được cuộc sống yên ổn! Xin ngài cho con được ở bên ngài!

      – Ta sao lại không gặp nguy hiểm, người trên thế gian nhiều oan khuất, ta luôn bị trách cứ… Ta thấy có kiếp này bây giờ là thích hợp nhất với ngươi….

Nói xong lấy da một con chuột già, đem vong hồn nhập vào đó, đưa xuống hạ giới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here