Ở nước Sở, có một thầy tướng, ai tới xem, cũng đều rất  toại nguyện.

Sở Trang Công biết, hâm mộ lắm, bèn cho người mời vào cung, hỏi ông ta những mưu kế hay.

–         Thần  không chỉ quan sát bản thân bệ hạ, mà còn cần xem xét những người thân cận của bệ hạ.  Thầy tướng nói thẳng thắn.

Sở Trang Công không hiểu:

–         Sao lại như thế?

–         Dân chúng, nếu bạn bè có phẩm cách ngay thẳng, chăm chỉ cần cù thì bản thân anh ta cũng sẽ là  người tử tế. Với người làm quan, nếu có bè bạn là những người quân tử trọng nghĩa khinh tài, thì anh ta  nhất định sẽ có con đường làm quan hanh thông. Còn đối với bậc đế vương, nếu bề tôi của ông ta đều là những con người trung nghĩa, dám khuyên giải thẳng thắn, đất nước nhất định sẽ thịnh vượng. Tôi đã nghiệm nhiều lần, chưa có lần nào sai.

Sở Trang Công nghe nói, gật gù.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here