Thời Hán Vũ Đế, Thừa tướng Công Tôn Hoằng xuất thân nghèo khổ, nên hàng ngày cuộc sống vô cùng tiết kiệm, cơm ăn chỉ nhiều rau, đêm ngủ chỉ với cái chăn bông bình thường. Đại thần Cấp Ảm từng mượn cớ dèm pha với Hán Vũ Đế.

Cấp Ảm nói với Hán Vũ Đế:

–         Công Tôn Hoằng là một trong Tam công, bổng lộc rất hậu, nhưng ăn mặc đạm bạc, ngủ cũng chỉ có một chiếc chăn bình thường. Thực ra, ông ta cố ý làm ra vẻ trong sạch, chính là để lừa người lấy cái tiếng thanh khiết.

Hán Vũ Đế hỏi Công Tôn Hoằng:

–         Cấp Ảm nói như thế, sai đúng thế nào?

Công Tôn Hoằng đáp:

–         Cấp Ảm nói hoàn toàn đúng. Với các đại thần trong triều, quan hệ giữa thần và ông ta rất tốt, ông ta cũng rất hiểu thần. Hôm nay ông ta chỉ trích thần, dĩ nhiên là thần có sai sót. Thần là một trong Tam công mà cuộc sống như viên thư lại, đúng là chạy theo cái tiếng thanh khiết. May mà có Cấp Ảm trung thành chính trực, bệ hạ mới có thể được nghe những lời phê phán như thế.

Hán Vũ Đế nghe những lời xong, ngược lại, thấy ông là người khiêm nhường, từ đó càng tôn trọng ông.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here