Thời Minh Gia Tĩnh, danh tướng Đặng Tử Long phụng chỉ đưa quân đến Điền Tây dẹp loạn. Cao nguyên Điền Tây là nơi núi cao, rừng thẳm, khí hậu khắc nghiệt, quân Minh vừa tới rất nhiều binh lính đã sinh ốm đau, lòng quân dao động.

Để cổ vũ tướng sĩ, Đặng Tử Long nghĩ ra một kế: ông triệu tập tướng sĩ, lập đàn tế thần, dùng một đồng tiền gieo quẻ, khấn, nếu đồng tiền ngửa là có ý quan quân được thần linh phù hộ, nhất định sẽ thắng, còn nếu đồng tiền sấp, nhất định sẽ bại trận. Quân tướng đều rất lạ, không hiểu ông có ý gì. Kết quả đồng tiền ngửa.

Tướng sĩ chứng kiến thảy đều vui mừng, tin rằng nhất định sẽ chiến thắng. Ai nấy đều bừng bừng khí thế, tranh nhau xông lên phía trước giáp trận. Chẳng bao lâu, bọn phản loạn bị dẹp yên.

Trở về, mọi người mới biết, đồng tiền đem gieo quẻ có hai mặt giống nhau, đều là ngửa. Đặng Tử Long đã lợi dụng cách này để khích lệ tinh thần tướng sĩ, chiến thắng kẻ địch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here