Đời Tùy, cựu thần Vương Khúc từng phò tá cho thái tử Lý Kiến Thành, ông là người dám nói lời can gián cương trực khi Đường Thái Tông giao cho chức Gián nghị đại phu.

Một lần, Vương Khúc vào cung bái kiến Hoàng thượng, thấy bên cạnh  có một người con gái đẹp, nhìn kỹ thấy đó là ái cơ của Lư Giang vương.

–  Lư Giang vương  hành vi bất chính, chiếm vợ của người khác, giết chồng người ta, cuối cùng sẽ đi tới con đường diệt vong. Thái Tông chỉ người phụ nữ bên cạnh đắc ý nói.

– Bệ hạ xem hành vi của Lư Giang vương là đúng hay sai? Vương Khúc hỏi.

– Một việc trẻ con như thế mà nhà ngươi còn phải hỏi ta sao? Thái Tông tỏ vẻ không vui.

Vương Khúc tiếp lời, nói:

–         Thần nghe nói Tề Tuyên Công tới nước Quách hỏi dân chúng: “Vua của các ngươi có hiền minh không? Nguyên nhân để cho ông ta diệt vong là do đâu?

 Các cụ già trả lời:

–         Là do người xấu làm hỏng việc, người tốt sẽ khiến việc thành.

 Tuyên Công lại hỏi:

–         Các ngươi nói vua của các ngươi là vua hiền, vậy thì làm sao quốc gia lại diệt vong?

Các cụ già trả lời:

– Nhà vua dùng người xấu khiến mọi việc đều hỏng cả. Bây giờ bệ hạ đã biết Lư Giang vương phải  diệt vong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here