Hán Chiêu Đế lên  ngôi khi mới 8 tuổi, theo di chiếu của Hán Vũ Đế, đại tướng Hoắc Quang sẽ phù trợ ấu chúa, giúp lo liệu việc nước. Do mọi việc của quốc gia đều do Hoắc Quang quyết  định, nên một số trọng thần, như Thượng Quang Kiệt, Tang Hoằng Dương, …không vừa ý.

Bọn Thượng Quang Kiệt để trừ bỏ Hoắc Quang, giành lấy quyền lực, đã ngụy tạo  một bức thư của Yên vương, cho người mang đến triều đình, trong thư kể một số tội của Hoắc Quang như: tự điều động ngự lâm quân, tuyển hiệu úy trong phủ đệ của mình, độc đoán chuyên quyền, muốn chính biến dể giành ngôi. Tang Hoằng Dương không bỏ qua thời cơ  kích động thêm, đòi miễn chức vụ của Hoắc Quang, nhưng Chiêu Đế không nghe.

Hôm sau  thiết triều, Hoắc Quang biết việc này, đứng ở phía ngoài không vào triều. Chiêu Đế không thấy Hoắc Quang, bèn hỏi:

– Đại tướng đâu?”

– Vì bị Yên vương tố cáo, ông ta không dám vào triều.  Thượng Quang Kiệt nói.

Hán Chiêu Đế hạ lệnh gọi Hoắc Quang vào triều, nào ngờ, vừa mới vào triều, Hoắc Quang đã bỏ mũ, cúi đầu nhận tội.

– Xin đại tướng quân đội mũ vào, ta đã biết bức thư ấy là giả, đại tướng quân là người bị oan. Chiêu Đế nói.

Hoắc Quang vô cùng ngạc nhiên, vội nói:

– Bệ hạ làm sao biết được?

Chiêu Đế nói:

– Tướng quân diễn tập ngự lâm quân, đây là chức trách của đại tướng quân. Điều chuyển hiệu úy cách đây 10 ngày, từ nơi xa xôi, Yên vương sao có thể biết? Hơn nữa, nếu đại tướng quân muốn phát động chính biến, cũng không cần dùng hiệu úy.

Lúc đó, Hán Chiêu Đế mới 14 tuổi, cách phân tích cặn kẽ của ông được sự tán thưởng của các đại thần, người dâng thư nghe tin lập tức bỏ trốn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here