“100 sự kiện ảnh hưởng đến lịch sử Trung Quốc” (nguyên văn “Ảnh hưởng lịch sử Trung Quốc nhất bách sự kiện”) do Tôn Thiết, khoa Lịch sử trường Đại học Bắc Kinh chủ biên, ấn hành năm 2001.

Người dịch: Dương Đình Giao

Hiệu đính: Ông Văn Tùng.

Trong suốt hơn 5000 năm của lịch sử Trung Quốc, tác giả đã lựa chọn 100 sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng tạo nên những bước ngoặt lịch sử. (Tác giả cũng đã lựa

Đọc Tiếp